FEAN II

1. Soere molke
2. Swellen
3. Ferbaarnde boeken
4. In bytsje libben
5. Ferjit alles om dy hinne

lp/cd/digital, Laaps, March 2020

Click here for an album preview.

More info t.b.a.

FeanII

FeanII